முத்தலாக் பெண்களின் உரிமைகளை பறிக்கின்றதே?

கேள்வி: முத்தலாக் போன்ற விவகாரங்களின் மூலம் இஸ்லாம் பெண்களின் உரிமைகளை பறிக்கின்றதே?

பதில்: (சகோதரர், பி. ஜைனுல் ஆபிதீன்)

சில முஸ்லிம்கள் அறியாமை காரணமாக ஓரே சமயத்தில் மூன்று தலாக் என்று கூறி மனைவியை விவகாரத்து செய்கின்றனர். ஓரே சமயத்தில் மூன்று தலாக் கூற இஸ்லாத்தில் அனுமதியில்லை. அப்படி கூறினால் அதனை ஒரு தலாக் என்றே கருதப்படும். மேலும் வாசிக்க

Advertisements