திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம்

மொழி பெயர்ப்பு: பீ. ஜைனுல் ஆபிதீன் (நன்றி: Onlinepj)

அத்தியாயங்ககளின் தொகுப்புகள்:

அத்தியாயம்: 1 அல் பாத்திஹா – தோற்றுவாய்

அத்தியாயம்: 2 அல் பகரா – அந்த மாடு

அத்தியாயம்: 3 ஆலு இம்ரான் – இம்ரானின் குடும்பத்தினர்

அத்தியாயம்: 4 அன்னிஸா – பெண்கள்

அத்தியாயம்: 5 அல் மாயிதா – உணவுத் தட்டு

அத்தியாயம்: 6 அல் அன்ஆம் – கால்நடைகள்

அத்தியாயம்: 7 அல் அஃராப் – தடுப்புச் சுவர்

அத்தியாயம்: 8 அல் அன்ஃபால் – போர்க்களத்தில் எதிரிகளிடம் கைப்பற்றப்படும் பொருட்கள்

அத்தியாயம்: 9 அத்தவ்பா – மன்னிப்பு

அத்தியாயம்: 10 யூனுஸ் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 11 ஹூது – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 12 யூஸுஃப் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 13 அர்ரஃது – இடி

அத்தியாயம்: 14 இப்ராஹீம் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 15 அல் ஹிஜ்ர் – ஓர் ஊர்

அத்தியாயம்: 16 அந்நஹ்ல் – தேனீ

அத்தியாயம்: 17 பனூ இஸ்ராயீல் – இஸ்ராயீலின் மக்கள்

அத்தியாயம்: 18 அல்கஹ்ஃப் – அந்தக்குகை

அத்தியாயம்: 19 மர்யம் – ஒரு பெண்மணியின் பெயர்

அத்தியாயம்: 20 தாஹா – அரபு மொழியின் 16 மற்றும் 26 வது எழுத்துக்கள்

அத்தியாயம்: 21 அல் அன்பியா – நபிமார்கள்

அத்தியாயம்: 22 அல் ஹஜ் – கடமையான ஒரு வணக்கம்

அத்தியாயம்: 23 அல் முஃமினூன் – நம்பிக்கை கொண்டோர்

அத்தியாயம்: 24 அந்நூர் – அந்த ஒளி

அத்தியாயம்: 25 அல் ஃபுர்கான் – வேறுபடுத்திக் காட்டுவது

அத்தியாயம்: 26 அஷ் ஷுஅரா – கவிஞர்கள்

அத்தியாயம்: 27 அந்நம்ல்- எறும்பு

அத்தியாயம்: 28 அல் கஸஸ் – நடந்த செய்திகள்

அத்தியாயம்: 29 அல் அன்கபூத் – சிலந்தி

அத்தியாயம்: 30 அர்ரூம் – ரோமப் பேரரசு

அத்தியாயம்: 31 லுக்மான் – ஒரு நல்ல மனிதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 32 அஸ்ஸஜ்தா – சிரம் பணிதல்

அத்தியாயம்: 33 அல் அஹ்ஸாப் – கூட்டுப் படையினர்

அத்தியாயம்: 34 ஸபா – ஓர் ஊர்

அத்தியாயம்: 35 ஃபாத்திர் – படைப்பவன்

அத்தியாயம்: 36 யாஸீன் – அரபு மொழியின் 28, மற்றும் 12 வது எழுத்துக்கள்

அத்தியாயம்: 37 அஸ் ஸாஃப்பாத் – அணி வகுப்போர்

அத்தியாயம்: 38 ஸாத் – அரபு மொழியின் 14 வது எழுத்து

அத்தியாயம்: 39 அஸ்ஸுமர் – கூட்டங்கள்

அத்தியாயம்: 40 அல் முஃமின் – நம்பிக்கை கொண்டவர்

அத்தியாயம்: 41 ஃபுஸ்ஸிலத் – தெளிவுபடுத்தப்பட்டது

அத்தியாயம்: 42 அஷ்ஷூரா – கலந்தாலோசனை

அத்தியாயம் : 43 அஸ்ஸுக்ருஃப்- அலங்காரம்

அத்தியாயம் : 44 அத்துகான் – அந்தப் புகை

அத்தியாயம்: 45 அல் ஜாஸியா – மண்டியிட்டோர்

அத்தியாயம்: 46 அல் அஹ்காஃப் – மணற் குன்றுகள்

அத்தியாயம்: 47 முஹம்மத் – இறுதித் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 48 அல்ஃபத்ஹ் – அந்த வெற்றி

அத்தியாயம்: 49 அல் ஹுஜ்ராத் – அறைகள்

அத்தியாயம்: 50 காஃப் – அரபு மொழியின் 21வது எழுத்து

அத்தியாயம்: 51 அத்தாரியாத் – புழுதி பரத்தும் காற்றுகள்

அத்தியாயம்: 52 அத்தூர் – ஒரு மலையின் பெயர்

அத்தியாயம்: 53 அந்நஜ்மு – நட்சத்திரம்

அத்தியாயம்: 54 அல் கமர் – சந்திரன்

அத்தியாயம்: 55 அர்ரஹ்மான் – அளவற்ற அருளாளன்

அத்தியாயம்: 56 அல் வாகிஆ – அந்த நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம்: 57 அல் ஹதீத் – இரும்பு

அத்தியாயம்: 58 அல் முஜாதலா – தர்க்கம் செய்தல்

அத்தியாயம்: 59 அல் ஹஷ்ர் – வெளியேற்றம்

அத்தியாயம்: 60 அல் மும்தஹினா – சோதித்து அறிதல்

அத்தியாயம்: 61 அஸ்ஸஃப் – அணி வகுப்பு

அத்தியாயம்: 62 அல் ஜும்ஆ – வெள்ளிக் கிழமையின் சிறப்புத் தொழுகை

அத்தியாயம்: 63 அல் முனாஃபிகூன் – நயவஞ்சகர்கள்

அத்தியாயம்: 64 அத்தகாபுன் – பெருநஷ்டம்

அத்தியாயம்: 65 அத்தலாக் – விவாகரத்து

அத்தியாயம்: 66 அத்தஹ்ரீம் – தடை செய்தல்

அத்தியாயம்: 67 அல் முல்க் – அதிகாரம்

அத்தியாயம்: 68 அல் கலம் – எழுதுகோல்

அத்தியாயம்: 69 அல் ஹாக்கா – அந்த உண்மை நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம்: 70 அல் மஆரிஜ் – தகுதிகள்

அத்தியாயம்: 71 நூஹ் – ஓர் இறைத் தூதரின் பெயர்

அத்தியாயம்: 72 அல் ஜின் – மனிதனின் கண்களுக்குத் தென்படாத படைப்பு

அத்தியாயம்: 73 அல்முஸ்ஸம்மில் – போர்த்தியிருப்பவர்

அத்தியாயம்: 74 அல்முத்தஸிர் – போர்த்தியிருப்பவர்

அத்தியாயம்: 75 அல் கியாமா – இறைவன் முன் நிற்கும் நாள்

அத்தியாயம்: 76 அத்தஹ்ர் – காலம்

அத்தியாயம்: 77 அல் முர்ஸலாத் – அனுப்பப்படும் காற்று!

அத்தியாயம்: 78 அந்நபா – அந்தச் செய்தி

அத்தியாயம்: 79 அந்நாஸிஆத் – கைப்பற்றுவோர்

அத்தியாயம்: 80 அபஸ – கடுகடுத்தார்

அத்தியாயம்: 81 அத்தக்வீர் – சுருட்டுதல்

அத்தியாயம்: 82 அல் இன்ஃபிதார் – பிளந்துவிடுதல்

அத்தியாயம்: 83 அல் முதஃப்பிபீன் – அளவு நிறுவையில் குறைவு செய்வோர்

அத்தியாயம்: 84 அல் இன்ஷிகாக் – பிளந்து விடுதல்

அத்தியாயம்: 85 அல் புரூஜ் – நட்சத்திரங்கள்

அத்தியாயம்: 86 அத்தாரிக் – விடிவெள்ளி

அத்தியாயம்: 87 அல் அஃலா – மிக உயர்ந்தவன்

அத்தியாயம்: 88 அல் காஷியா – சுற்றி வளைப்பது

அத்தியாயம் : 89 அல் ஃபஜ்ரு – வைகறை

அத்தியாயம்: 90 அல் பலது – அந்த நகரம்

அத்தியாயம்: 91 அஷ்ஷம்ஸ் – சூரியன்

அத்தியாயம்: 92 அல் லைல் – இரவு

அத்தியாயம்: 93 அல் லுஹா – முற்பகல்

அத்தியாயம்: 94 அஷ்ஷரஹ்- விரிவாக்குதல்

அத்தியாயம்: 95 அத்தீன்- அத்தி

அத்தியாயம்: 96 அல் அலக் – கருவுற்ற சினை முட்டை

அத்தியாயம்: 97 அல் கத்ர் – மகத்துவம்

அத்தியாயம்: 98 அல் பய்யினா – தெளிவான சான்று

அத்தியாயம்: 99 அஸ்ஸில்ஸால் – நில அதிர்ச்சி

அத்தியாயம்: 100 அல் ஆதியாத் – வேகமாக ஓடும் குதிரைகள்

அத்தியாயம்: 101 அல் காரிஆ – திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி

அத்தியாயம்: 102 அத்தகாஸுர்- அதிகம் தேடுதல்

அத்தியாயம்: 103 அல் அஸ்ர் – காலம்

அத்தியாயம்: 104 அல் ஹுமஸா – புறம் பேசுதல்

அத்தியாயம்: 105 அல் ஃபீல் – யானை

அத்தியாயம்: 106 குரைஷ் – ஒரு கோத்திரத்தின் பெயர்

அத்தியாயம்: 107 அல் மாவூன் – அற்பப் பொருள்

அத்தியாயம்: 108 அல் கவ்ஸர் – தடாகம்

அத்தியாயம்: 109 அல் காஃபிரூன் – மறுப்போர்

அத்தியாயம்: 110 அந்நஸ்ர் – உதவி

அத்தியாயம்: 111 தப்பத் – அழிந்தது

அத்தியாயம்: 112 இஃக்லாஸ் – உளத்தூய்மை

அத்தியாயம்: 113 அல் ஃபலக் – காலைப் பொழுது

அத்தியாயம்: 114 அந்நாஸ் – மனிதர்கள்

Advertisements
%d bloggers like this: